Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri » Concursuri

Pagini (8) 1 2 3 ... Inainte Ultima
23
NOI
2021
Anunt concurs functie publica executie - consilier superior financiar

       Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata

„consilier clasa I grad profesional superior"

in cadrul Serviciului Financiar Contabil Resurse Umane - Aparat propriu DJST Constanta.

Conditiile de participare la concurs:

Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata „consilier clasa I grad profesional superior":

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice, specializarea contabilitate si informatica de gestiune;

- Curs perfectionare "Contabilitate asistata de calculator";

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 7 ani.

        Concursul se va desfasura la sediul Directiei Judeteane pentru Sport și Tineret Constanta, strada Ion Banescu nr.2. dupa cum urmeaza:

a) in data de 24.12.2021, ora 10,00 - proba scrisa;

b) interviul se va sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, conform prevederilor art.56 alin (1) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Dosarele de concurs se vor depune in perioada 24.11.2021 - 13.12.2021, intre orele 8,00 - 16,30 (luni - joi) si 8,00 - 14,00 (vineri),  la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta etaj 1 - Biroul Resurse Umane

Mai multe detalii precum si bibliografia de concurs se gasesc in documentul atasat.

 

18
NOI
2021
Anunt concurs functie contractuala consilier tineret

       Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs de recrutare pentru urmatoarea functie contractuala de executie vacanta cu contract de individual de munca perioada nedeterminata si norma intreaga

consilier I (1 post).

Pentru ocuparea postului de „consilier I" - functie de executie contractuala, perioada nedeterminata:

-      Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta;

-      Studii universitare de master in domeniul administratiei publice;

-      Curs de perfectionare „manager de proiect";

-      Vechime in specialitatea studiilor minim 10 ani;

-      Constituie un avantaj experienta in accesare proiecte cu finantare europeana sau fonduri nerambursabile;

Concursul se va desfasura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/614012 int. 111.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

-      Selectia dosarelor de inscriere in data de 07.12.2021;

-      Proba scrisa in data de 15.12.2021 orele 10,00;

-      Interviu in data de  20.12.2021 orele 10,00.

Mai mulde detalii precum si bibliografia de concurs se gasesc in documentul atasat.    

09
NOI
2021
Anunt concurs functie contractuala ingrijitor

        Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs de recrutare pentru urmatoarea functie contractuala vacanta cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma intreaga „ingrijitor" (femeie de serviciu) - (1 post)

            Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

            Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

Selectia dosarelor de inscriere in data de 23.11.2021;

Proba scrisa in data de 03.12.2021 orele10,00;

Proba practica in data de  08.12.2021 orele 10,00.

Mai multe detalii, bibliografia de concurs si fisa postului se gasesc in documentele atasate.

 

Descarca fisier atasat: Fisa de post ingrijitor
03
NOI
2021
Anunt concurs functie contractuala sef serviciu

         Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante cu contract de individual de munca perioada nedeterminata si norma intreaga:

Sef serviciu grad II - Administrativ Complex Sportiv Tomis - 1 post

            Concursul se va desfasura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 18.11.2021;

-  Proba scrisa in data de 24.11.2021 orele10,00;

-  Interviul in data de  29.11.2021 orele 10,00;

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru ocuparea postului vacant de ,,sef serviciu grad II" - functie de conducere contractuala, perioada nedeterminata, norma intreaga:

-  Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in stiinte economice si specializare management; 

-  Vechime in munca minim 15 ani.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/614012 int. 111.

Persoana de contact - Secretar comisie - Inspector Resurse Umane - Enescu Simona

 

Anuntul complet si fisa de post se găsesc in documentul atasat.

 

30
SEP
2021
Anunt concurs posturi vacante - functii contractuale

     Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma intreaga:

Sef formatie muncitori grad II - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (ospatar) - Restaurant Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (electrician) - Sala Sporturilor - 1 post

Muncitor calificat I (instalator sanitar) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (femeie de serviciu) - Sediu DJST - 1 post

Muncitor calificat I (agent de paza) - CA 2 Mai - 1 post

TOTAL - 8 posturi

Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 18.10.2021;

- Proba scrisa in data de 25.10.2021 orele10,00;

- Interviul in data de  28.10.2021 orele 10,00

 

I. CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt cele prevazute la art. 3 din Anexa la H.G. nr.286/2011. Astfel poate participa la concurs persoana care:

  • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • are capacitate deplina de exercitiu;
  • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

Actele prevazute la punctele 2,3,4  vor fi prezentate insotite de documentele originale si se vor certifica pentru conformitatea cu originalul sau copii legalizate.    

Bibliografia de concurs si cerintele specifice se gasesc in documentele atasate.

Descarca fisier atasat: Fisa de post agent paza
Descarca fisier atasat: Fisa de post electrician
Descarca fisier atasat: Fisa de post ingrijitor
Descarca fisier atasat: Fisa de post instalator
Descarca fisier atasat: Fisa de post ospatar
Descarca fisier atasat: Fisa de post sef formatie muncitori
Pagini (8) 1 2 3 ... Inainte Ultima