Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri » Concursuri

Pagini (9) Prima Inapoi 1 2 3 4 5 ... Inainte Ultima
30
SEP
2021
Anunt concurs posturi vacante - functii contractuale

     Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma intreaga:

Sef formatie muncitori grad II - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (ospatar) - Restaurant Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (electrician) - Sala Sporturilor - 1 post

Muncitor calificat I (instalator sanitar) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (femeie de serviciu) - Sediu DJST - 1 post

Muncitor calificat I (agent de paza) - CA 2 Mai - 1 post

TOTAL - 8 posturi

Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 18.10.2021;

- Proba scrisa in data de 25.10.2021 orele10,00;

- Interviul in data de  28.10.2021 orele 10,00

 

I. CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt cele prevazute la art. 3 din Anexa la H.G. nr.286/2011. Astfel poate participa la concurs persoana care:

  • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • are capacitate deplina de exercitiu;
  • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

Actele prevazute la punctele 2,3,4  vor fi prezentate insotite de documentele originale si se vor certifica pentru conformitatea cu originalul sau copii legalizate.    

Bibliografia de concurs si cerintele specifice se gasesc in documentele atasate.

Descarca fisier atasat: Fisa de post agent paza
Descarca fisier atasat: Fisa de post electrician
Descarca fisier atasat: Fisa de post ingrijitor
Descarca fisier atasat: Fisa de post instalator
Descarca fisier atasat: Fisa de post ospatar
Descarca fisier atasat: Fisa de post sef formatie muncitori
29
IAN
2020
Anunt organizare concurs functii contractuale 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma întreagă.

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, str. Ion Bănescu, nr. 2.    

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, str. Ion Bănescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, între orele 08,00 - 16,30.

Pentru mai multe detalii va rugam consultati documentele atasate.

Descarca fisier atasat: Anunt concurs functii contractuale
Descarca fisier atasat: Fisa post sef formatie muncitori
Descarca fisier atasat: Fisa post ospatar
Descarca fisier atasat: Fisa post bucatar
Descarca fisier atasat: Fisa post ingrijitor spalator vase
Descarca fisier atasat: Fisa post ingrijitor
24
APR
2019
Anunt concurs functie publica de executie

           Directia Judeteana pentru sport si Tineret Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta pe perioada nedeterminata:

- inspector clasa I grad profesional superior aparat propriu - Compartiment Tineret.

              Detaliile organizatorice si bibliografia de concurs se gasesc in documentul atasat.

09
NOI
2018
Anunt concurs functii publice de executie

         Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr. 2, in baza legii 188/1999 (2) cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante pe perioada nedeterminata:

-  consilier clasa I grad profesional superior - Serviciul Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ;

-  consilier clasa I grad profesional superior - Serviciul Financiar Contabil Resurse Umane;

      Concursul se va desfasura pe data de 10.12.2018, ora 10,00 - proba scrisa și 17.12.2018,ora 10,00 - interviul, la Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța cu sediul in Constanța, strada Ion Banescu nr.2.

Conditiile de participare si bibliografia specifica fiecarui post se gasesc in documentul atasat.

04
APR
2018
Anunt concurs promovare in grad superior

       Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta anunta organizarea concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut al functiei publice de executie:

- Inspector clasa I grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice - Investitii - Patrimoniu - Administrativ

         Concursul se va desfasura la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta din str. Ion Banescu nr.2, dupa cum urmeaza:

a. in data de 07 mai 2018 ora 10.00 - proba scrisa

b. Interviul se va desfasura in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

          Detalii si bibliografia de concurs se gasesc in documentul alaturat.

Descarca fisier atasat: Raport final concurs promovare
Pagini (9) Prima Inapoi 1 2 3 4 5 ... Inainte Ultima