Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Prima Inapoi ... 3 4 5 6 7 Inainte
10
DEC
2007
Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

ORDIN Nr.130 din 28 martie 2006
privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

    Text in vigoare incepand cu data de 26 mai 2006

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 26 mai 2006:

    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 236/2006.

 

    In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Hotararii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,

    avand in vedere Referatul Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport nr. 78/2006,

 

    presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    (1) Programele sportive de utilitate publica in cadrul carora se pot finanta proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanta", programul "Sportul pentru toti" si programul "Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive".

    (2) Scopul si obiectivele programelor mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, din cadrul programelor sportive prevazute la art. 1, se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu dispozitiile prezentului ordin si cu celelalte dispozitii legale in materie.

    ART. 3

    Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri sportive, sunt prevazute in anexa nr. 2.

    ART. 4

    Cererea de finantare-cadru si contractul de finantare-cadru a proiectelor structurilor sportive sunt prevazute in anexele nr. 3 si 4.

    ART. 5

    Criteriile specifice de evaluare a proiectelor structurilor sportive in vederea atribuirii contractului de finantare se aproba, prin decizie interna, de autoritatea finantatoare.

    ART. 6

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 7

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003 privind aprobarea criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 29 noiembrie 2003.

    ART. 8

    Dispozitiile prezentului ordin se aplica de autoritatile finantatoare definite de Legea nr. 350/2005, pentru finantarea proiectelor structurilor sportive mentionate la art. 2.

    ART. 9

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.130-2006
10
DEC
2007
Legea nr.171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

LEGEA Nr.171 din 2 octombrie 1998
pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din  9 octombrie 1998

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifica Conventia impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                          PRESEDINTELE SENATULUI

                               PETRE ROMAN

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

                               PAULA IVANESCU

 

 

        STRASBOURG, CONSILIUL EUROPEI

    DEPARTAMENTUL PUBLICATII SI DOCUMENTE

 

                      CONVENTIA IMPOTRIVA DOPAJULUI*)

 

    *) Traducere.

                                  PREAMBUL

 

    Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state-parti ale Conventiei culturale europene, ca si celelalte state semnatare ale prezentei conventii,

    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa legatura intre membrii sai pentru apararea si promovarea idealurilor si principiilor reprezentand patrimoniul lor comun si pentru favorizarea progresului lor economic si social,

    constiente ca sportul trebuie sa joace un rol important in protejarea sanatatii, in educatia morala si fizica, precum si in promovarea intelegerii internationale,

    preocupate de folosirea pe scara tot mai larga a produselor si metodelor de dopaj in randul sportivilor si de consecintele pe care acestea le au asupra sanatatii celor care le utilizeaza, ca si asupra viitorului sportului in general,

    luand in considerare faptul ca aceasta problema pune in pericol principiile etice si valorile educative consacrate prin Carta olimpica, Carta internationala a sportului si educatiei fizice si UNESCO si prin Hotararea (76)41 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, cunoscuta sub titlul Carta europeana a sportului pentru toti,

    luand in considerare regulamentele politice si declaratiile adoptate de organizatiile sportive internationale pe taramul luptei impotriva dopajului,

    constiente ca autoritatile publice si organizatiile sportive benevole au responsabilitati sporite in lupta impotriva dopajului in sport, indeosebi in garantarea bunei desfasurari - pe baza principiului de fair play - a manifestarilor sportive, ca si a sanatatii celor care participa la ele,

    constiente ca aceste autoritati si organizatii trebuie sa colaboreze la toate nivelurile corespunzatoare,

    reamintind hotararile privind dopajul, adoptate de Conferinta ministrilor europeni responsabili de sport si, in special, Hotararea nr. 1, adoptata la cea de-a VI-a Conferinta de la Rejkiavik din anul 1989,

    deoarece Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei a adoptat deja Hotararea (67)12 privind dopajul atletilor, Recomandarea nr. R (79)8 referitoare la dopajul in sport, Recomandarea nr. R (84)19 cu privire la Carta europeana impotriva dopajului in sport si Recomandarea nr. R (88)12 referitoare la instituirea controlului antidoping fara preaviz in afara competitiei,

    reamintind Recomandarea nr. 5 privind dopajul, adoptata de cea de-a II-a Conferinta internationala a ministrilor si inaltilor functionari responsabili cu educatia fizica si sportul, organizata de UNESCO la Moscova (1988),

    hotarate sa continue si sa dezvolte cooperarea lor in vederea reducerii si chiar a eliminarii dopajului in sport, tinand seama de valorile etice si de masurile practice continute in aceste documente,

    au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:

 

    ART. 1

    Scopul conventiei

    In vederea reducerii si chiar a eliminarii dopajului in sport, partile se angajeaza, in limitele propriilor lor prevederi constitutionale, sa ia masurile necesare pentru ca prevederile prezentei conventii sa devina efective.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.171-1998
10
DEC
2007
Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 - Legea educatiei fizice si sportului

LEGEA Nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educatiei fizice si sportului

Text in vigoare incepand cu data de 27 iulie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 24 iulie 2007:

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 240/2000, aprobata prin Legea nr. 434/2001;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2001*, respinsa prin Legea nr. 610/2001;

    - Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 610/2001;

    - Legea nr. 345/2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 414/2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 221/2003;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;

    - Legea nr. 472/2004;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 293/2005;

    - Legea nr. 293/2005;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 205/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 124/2006;

    - Legea nr. 124/2006;

    - Legea nr. 241/2007.

 

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt in prezent modificate, abrogate sau respinse si modificarile efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 69/2000 nu mai sunt de actualitate.

 

    NOTA:

    Prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001 a fost aprobat Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    TITLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania.

    (2) In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

    (3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

    ART. 2

    (1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

    (2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

    (3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

    (4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti factorii interesati.

    (5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

    (6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in scopul constituirii structurilor sportive.

    ART. 3

    (1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

    (2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

    (3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.69-2000
10
DEC
2007
Legea nr.53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

LEGEA Nr.53 din 2 martie 1998
pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 10 martie 1998

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifica Conventia europeana privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                   p. PRESEDINTELE SENATULUI

                           RADU VASILE

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                     ANDREI IOAN CHILIMAN

 

                     CONVENTIA EUROPEANA

privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985, in cadrul Consiliului Europei*)

 

    *) Traducere.

 

    Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state participante la Conventia culturala europeana, semnatare ale prezentei conventii,

    considerand ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa legatura intre membrii sai,

    preocupate de violenta si de iesirile necontrolate ale spectatorilor in timpul manifestarilor sportive, in special cu ocazia meciurilor de fotbal, si de consecintele care decurg din aceasta,

    constiente de faptul ca aceasta problema ameninta principiile consacrate prin Hotararea (76) 41 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, cunoscuta drept Carta europeana a sportului pentru toti,

    subliniind importanta contributie adusa de sport, in general, la buna intelegere internationala si, in special, datorita frecventei lor, de meciurile de fotbal organizate intre echipele nationale si locale ale statelor europene,

    considerand ca atat autoritatile publice, cat si organizatiile sportive independente au responsabilitati distincte si totusi complementare in lupta impotriva violentei si manifestarilor nesportive ale spectatorilor,

    tinand seama si de faptul ca si organizatiile sportive au responsabilitati in ceea ce priveste securitatea si, ca atare, ele trebuie sa asigure buna desfasurare a manifestarilor pe care le organizeaza; considerand, de asemenea, ca, in vederea realizarii acestui scop, aceste autoritati si organizatii trebuie sa-si uneasca eforturile la toate nivelurile corespunzatoare,

    considerand ca violenta reprezinta un fenomen social actual, de mare amploare, ale carui origini sunt, in esenta, straine de sport si ca sportul este adesea terenul unor explozii de violenta,

    hotarate sa coopereze si sa intreprinda actiuni comune in scopul prevenirii si stapanirii violentei si impulsivitatii spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive,

    au convenit cele ce urmeaza:

 

    ART. 1

    Scopul conventiei

    1. In vederea prevenirii si stapanirii violentei si iesirilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal, partile se angajeaza ca, in limitele prevederilor lor constitutionale respective, sa ia toate masurile necesare pentru a da curs dispozitiilor prezentei conventii.

    2. Partile extind aplicarea dispozitiilor prezentei conventii si asupra altor sporturi si manifestari sportive, susceptibile sa genereze violente sau iesiri necontrolate din partea spectatorilor, luand in considerare exigentele specifice ridicate de aceste manifestari.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.53-1998
10
DEC
2007
Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

LEGEA Nr.552 din 30 noiembrie 2004
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1215 din 17 decembrie 2004

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.

    (2) Dopajul in sport reprezinta:

    a) folosirea unei substante si/sau metode care sunt potential daunatoare pentru sanatatea sportivilor si/sau imbunatatesc performantele acestora;

    b) prezenta in organismul sportivului a unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia.

    (3) Conform reglementarilor Comitetului International Olimpic ale Conventiei Antidoping a Consiliului Europei si ale Codului Mondial Antidoping, elaborat de Agentia Mondiala Antidoping, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.

    ART. 2

    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

    a) sportiv - orice persoana care participa la activitati sportive la nivel international, national sau la un nivel inferior;

    b) sportiv de nivel international - sportivul desemnat de o federatie sportiva internationala ca facand parte din esantionul de testare doping al acelei federatii;

    c) personal din anturajul sportivului - antrenori, instructori, manageri, personal din colectivul tehnic, personal medical si oficiali care lucreaza cu sportivi;

    d) organizatie nationala antidoping - entitate responsabila, la nivel national, cu promovarea si coordonarea politicii antidoping in sport, conducerea activitatii de recoltare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si cu conducerea audierilor;

    e) control doping - procesul care include planificarea testarilor, recoltarea si transportarea de probe biologice, analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile si apelurile;

    f) control doping in cadrul competitiei - o testare doping in care sportivii sunt selectionati pentru a fi testati in legatura cu o anumita competitie;

    g) control doping in afara competitiei - orice testare doping care nu se realizeaza in cadrul competitiei;

    h) control doping tinta - testare doping a unor sportivi care sunt selectionati pe o baza guvernata de regulile specifice efectuarii acestor testari, precum sportivi ale caror performante s-au ameliorat surprinzator de repede sau cei ai caror antrenori au avut mai multi sportivi depistati pozitiv la testele doping;

    i) control doping fara aviz prealabil - testare doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in timpul careia sportivul este insotit in permanenta, incepand cu momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;

    j) ofiter de control - persoana abilitata de catre Agentia Nationala Antidoping sa efectueze controlul doping;

    k) proba biologica - orice material biologic recoltat in vederea realizarii controlului doping;

    l) testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea si transportul lor la laboratorul de control doping;

    m) lista doping - lista care denumeste substantele si metodele interzise;

    n) substanta/metoda interzisa (substanta dopanta) - substanta/metoda cuprinsa in lista doping, care a dus sau este susceptibila sa duca la cresterea artificiala a performantelor sportivului si/sau care prezinta un risc real ori potential pentru sanatatea sportivului;

    o) substante speciale - substante care pot constitui subiectul incalcarilor fara intentie ale reglementarilor antidoping, deoarece sunt folosite pe scara larga in realizarea medicamentelor, si a caror utilizare in scop de dopaj este putin probabila;

    p) standard international - standard adoptat de Agentia Mondiala Antidoping in vederea implementarii prevederilor cuprinse in Codul Mondial Antidoping;

    q) rezultate pozitive constatate - raport de analiza emis de un laborator de control doping care certifica prezenta intr-o proba biologica a unei substante interzise sau a metabolitilor si markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;

    r) metabolit - orice substanta produsa in organism in urma unui proces de biodegradare;

    s) marker - un compus/grup de compusi sau parametri biologici care indica utilizarea de substante si/sau metode interzise;

    s) audiere provizorie - audiere ce are loc imediat dupa primirea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuata de comisia antidoping a federatiei sportive nationale, si care precede audierea propriu-zisa;

    t) suspendare provizorie - interzicerea temporara a participarii sportivului sau a altei persoane la competitii, pana la luarea deciziei finale in urma audierii conduse in conformitate cu prevederile prezentei legi;

    t) suspendare - interzicerea pe o perioada determinata a participarii sportivului sau altei persoane la competitii ori la alte activitati sportive;

    u) descalificare - invalidarea rezultatelor obtinute de sportivi in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;

    v) falsificare - modificarea sau influentarea neregulamentara a rezultatelor controlului doping ori impiedicarea desfasurarii normale a procedurilor obisnuite de testare doping;

    w) utilizare - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante si/sau metode interzise;

    x) exceptii terapeutice - situatiile in care organizatia nationala antidoping poate aproba utilizarea unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical, in scopuri terapeutice.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Lege nr.552-2204
Pagini (7) Prima Inapoi ... 3 4 5 6 7 Inainte