Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Prima Inapoi ... 4 5 6 7 Inainte
10
DEC
2007
Legea nr.551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

LEGEA Nr.551 din 30 noiembrie 2004
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

Emitent: PARLAMENTUL

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR. 1161 din  8 decembrie 2004

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. 1

    (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare Comisia, se organizeaza si functioneaza pe langa Agentia Nationala pentru Sport ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa, asa cum sunt prevazute la art. 2.

    (2) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    (3) Sediul Comisiei este in sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

    ART. 2

    (1) Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman, precum si a cailor de atac formulate impotriva hotararilor Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport.

    (2) Comisia solutioneaza caile de atac formulate impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:

    a) incalcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, in masura in care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplina;

    b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucatorilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;

    c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;

    d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarilor selectionatelor nationale;

    e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din fiecare ramura sportiva;

    f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;

    g) orice alte tipuri de abateri date in competenta comisiilor interne de disciplina.

    (3) Atributiile Comisiei prevazute la alin. (1) si (2) se exercita numai daca o parte interesata opteaza pentru aceasta jurisdictie. Calea de atac se poate introduce in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.

    (4) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac este reglementata printr-un regulament de procedura, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    (5) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac devine obligatorie din momentul sesizarii acesteia. Hotararile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.

    (6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 282^1 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedura civila.

    ART. 3

    (1) Comisia este compusa din 61 de membri.

    (2) Poate fi numita, in conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoana fizica care intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are cetatenie romana;

    b) are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile;

    c) are o reputatie nestirbita;

    d) este licentiata in drept, respectiv detine o diploma echivalenta in stiinte juridice sau in educatie fizica si sport ori are o experienta recunoscuta in activitatea sportiva.

    (3) Cel putin o treime din numarul membrilor Comisiei va avea studii juridice.

    (4) Membrii Comisiei sunt numiti in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura, cu respectarea urmatoarei structuri:

    a) 25 de membri, de catre Agentia Nationala pentru Sport;

    b) 10 membri, de catre Comitetul Olimpic Roman;

    c) 15 membri, de catre federatiile sportive nationale olimpice;

    d) 8 membri, de catre federatiile sportive nationale neolimpice;

    e) 2 membri, de catre ligile profesioniste;

    f) un membru, de catre Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport.

    (5) Membrii Comisiei beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedinta, fara a depasi lunar 50% din acesta.

    ART. 4

    (1) Comisia este condusa de un consiliu director format din 7 membri.

    (2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit o singura data.

    (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, in conditiile legii, ca membri ai Comisiei.

    (4) Consiliul director va fi alcatuit din 7 membri, numiti dupa cum urmeaza:

    a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;

    b) un membru din partea Comitetului Olimpic Roman;

    c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;

    d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;

    e) un membru din partea ligilor profesioniste.

    ART. 5

    Consiliul director indeplineste urmatoarele atributii:

    a) valideaza structura completelor;

    b) adopta toate masurile necesare pentru protectia drepturilor partilor in cursul procedurii;

    c) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

    ART. 6

    (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat in indeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.

    (2) Presedintele consiliului director exercita, in principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.

    (3) Vicepresedintele consiliului director il ajuta pe presedintele consiliului in indeplinirea atributiilor sale si este inlocuitorul de drept al acestuia.

    (4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de catre acestia, prin vot secret.

    ART. 7

    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Nationala pentru Sport, cu incadrarea in numarul maxim de posturi din structura acesteia si in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.

    (2) Secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:

    a) primeste si inregistreaza cereri, memorii, documente ale partilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;

    b) arhiveaza documentatia primita;

    c) asigura circulatia documentelor necesare in vederea alcatuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de parti;

    d) indeplineste formalitatile de convocare a consiliului director;

    e) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

    ART. 8

    (1) Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui consiliului director de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.

    (2) Sedintele consiliului director se considera regulamentar intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti in sedinta.

    ART. 9

    (1) Comisia solutioneaza caile de atac in complet format din 3 membri.

    (2) In fiecare caz completul de solutionare se formeaza dupa cum urmeaza: doi membri sunt numiti de catre presedintele consiliului director, la propunerea partilor in litigiu, iar al treilea membru, in calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.

    (3) In toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, in completele de solutionare decat membri ai Comisiei.

    ART. 10

    (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri in completul de solutionare atunci cand au un interes in solutionarea litigiului.

    (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti in complete de solutionare, ci doar in complete de recuzare.

    (3) Partile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati sa faca parte din complet. Secretariatul Comisiei solicita membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

    (4) La nivelul consiliului director se analizeaza declaratiile pe propria raspundere si, in cazul in care se constata starea de incompatibilitate sau raspunsul negativ al membrului desemnat, se notifica partilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al carei membru se afla in situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.

    (5) De asemenea, verificarea compatibilitatii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe baza de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

    (6) In termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii starii de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de parti, presedintele consiliului director valideaza prin decizie alcatuirea completului de solutionare.

    ART. 11

    (1) In afara cazurilor de incompatibilitate care se solutioneaza pe baza declaratiilor pe propria raspundere date in vederea alcatuirii completului, pe tot parcursul derularii procedurii, dar nu mai tarziu de termenul fixat pentru inceperea dezbaterilor in cauza, partea interesata poate solicita recuzarea oricarui membru al completului, in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura al Comisiei.

    (2) Cererile de recuzare se solutioneaza de membrii consiliului director.

    ART. 12

    (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.

    (2) Pentru activitatea desfasurata in vederea solutionarii litigiilor de catre Comisie nu se percep taxe.

    ART. 13

    Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedura ale Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    ART. 14

    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Roman vor proceda la modificarea statutelor proprii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), hotararile pronuntate de comisiile interne de disciplina sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) in vederea solutionarii recursurilor formulate impotriva hotararilor definitive date in competenta Comisiei, sunt nule de drept.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                              VALER DORNEANU

 

                          PRESEDINTELE SENATULUI

                             NICOLAE VACAROIU

 

                              ---------------

Descarca fisier atasat: Lege nr.551-2004
10
DEC
2007
Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

LEGEA Nr. 350 din 2 decembrie 2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Emitent: PARLAMENTUL

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR. 1128 din 14 decembrie 2005

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

ART. 1

Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

ART. 2

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

b) autoritate finantatoare - orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice institutie publica de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, in conditiile legii;

c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila;

e) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre o autoritate publica, denumita in continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar;

f) finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate ori garantate de catre stat sau de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

h) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

ART. 3

(1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila din fondurile publice, cu exceptia celor finantate din fonduri externe nerambursabile.

(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finantarile nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

(4) Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

(5) Potrivit dispozitiilor prezentei legi, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 

ART. 4

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;

g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Lege nr.350-2005
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.884 din 13 septembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR.578 din 14 septembrie 2001

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 96 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                  PRIM-MINISTRU

                  ADRIAN NASTASE

 

                         Contrasemneaza:

                         Ministrul tineretului si sportului,

                         Georgiu Gingaras

 

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

                         Marian Sarbu

 

                         Ministrul educatiei si cercetarii,

                         Ecaterina Andronescu

 

                         p. Ministrul apararii nationale,

                         Sorin Encutescu,

                         secretar de stat

 

                         p. Ministru de interne,

                         Nicolae Berechet,

                         secretar de stat

 

                         Ministrul finantelor publice,

                         Mihai Nicolae Tanasescu

 

 

    ANEXA 1

 

    REGULAMENT de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

    a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului elibereaza Certificatul de identitate sportiva si acorda numar de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor conditii si sub un anumit control;

    b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza constituirea si functionarea unei structuri sportive;

    c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului aproba: participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale; afilierea organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate, precum si organizarea pe teritoriul Romaniei de campionate mondiale, europene si regionale;

    d) inregistrare - consemnare facuta in scop de publicitate in Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel national a structurilor sportive;

    e) recunoastere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului si Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva in raport cu tertii;

    f) revocarea recunoasterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului anuleaza recunoasterea emisa anterior;

    g) supravegherea si controlul structurilor sportive - complex de activitati prin care Ministerul Tineretului si Sportului verifica modul de functionare si administrare a structurilor sportive, in conformitate cu statutele, regulamentele si dispozitiile legale in vigoare;

    h) afiliere - ca act juridic reprezinta decizia luata de o federatie sportiva nationala de a admite printre membrii sai o structura sportiva; ca relatie juridica este legatura care uneste o federatie sportiva nationala cu fiecare structura sportiva afiliata;

    i) legitimare - act juridic bilateral intre o structura sportiva si un sportiv, care le confera acestora drepturi si obligatii reciproce;

    j) legitimatie sportiva - document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sportiv;

    k) asociatie sportiva - societate civila particulara fara personalitate juridica, pe ramuri de sport, constituita in conditiile Codului civil;

    l) societate comerciala sportiva pe actiuni - club sportiv constituit in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, precum si, in completare, ale Codului comercial;

    m) structura sportiva de utilitate publica - structura sportiva care a urmat procedura prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, precum si structura sportiva care este de utilitate publica in conditiile Legii nr. 69/2000;

    n) sectie pe ramura de sport - subunitate in cadrul unui club sportiv sau unei asociatii sportive fara personalitate juridica;

    o) proba sportiva - ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distincta si un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, avand reguli de concurs specifice si o performanta de un anumit gen, evaluata dupa un anumit cod si printr-un sistem de unitati de masura propriu;

    p) proba olimpica - proba sportiva inclusa in programul fiecarei editii a Jocurilor Olimpice;

    r) ramura de sport - ansamblul exercitiilor fizice sportive si/sau probelor sportive, validate in timp, care se realizeaza in concurs dupa reguli prestabilite si in conditii proprii;

    s) disciplina sportiva - ansamblul ramurilor si/sau probelor sportive ale caror structura motrica, elemente si procedee tehnice, tip de efort, conditii si mod asemanator de reglementare, alcatuire si evaluare - concursuri pe echipe/individuale -, pe acelasi aparat, cu acelasi obiect de intrecere, cu aceeasi durata, pe acelasi spatiu de joc, se constituie intr-un sistem unitar de pregatire si competitie.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.884-2001
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 759 din 3 iulie 2003
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

Text in vigoare incepand cu data de 22 octombrie 2007

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 22 octombrie 2007:

- Hotararea Guvernului nr. 360/2004;

- Hotararea Guvernului nr. 853/2004;

- Hotararea Guvernului nr. 279/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 892/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 1091/2005, abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1522/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1438/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 889/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1243/2007.

 

Avand in vedere art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, in temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

(1) Agentia Nationala pentru Sport, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.

(2) Agentia asigura aplicarea strategiei si Programului de guvernare in domeniul sportului.

ART. 2

Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

ART. 3

Agentia indeplineste atributiile prevazute la art. 18 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

ART. 4

Agentia indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

ART. 5

(1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.

(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei este de 114, exclusiv demnitarii.

ART. 6

(1) Agentia este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de secretar de stat.

(2) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

(3) Presedintele Agentiei indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.

(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni in conditiile legii.

ART. 7

(1) In activitatea de conducere a Agentiei presedintele este ajutat de un vicepresedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de subsecretar de stat.

(2) Vicepresedintele exercita atributiile delegate de catre presedintele Agentiei.

(3) Raspunderile si atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

ART. 8

(1) Secretarul general al Agentiei este inalt functionar public, numit in conditiile legii.

(2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:

a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul Agentiei si unitatile subordonate;

b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectura, in problemele de interes comun;

c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Agentie si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Agentie;

e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentie;

f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;

g) coordoneaza intregul personal al Agentiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.

(3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei ori incredintate de presedinte.

ART. 9

Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Agentiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei, aprobat prin ordin al presedintelui.

ART. 10

(1) Pe langa presedintele Agentiei functioneaza ca organ consultativ, prezidat de presedinte, Colegiul Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui.

(3) Colegiul Agentiei se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acesteia.

ART. 11

Finantarea activitatii Agentiei si a unitatilor din subordinea acesteia se realizeaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ART. 12

(1) Unitatile din subordinea Agentiei si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor subordonate Agentiei se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare.

(3) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

ART. 13

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate ale Agentiei, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.

(2) Conducatorii serviciilor publice descentralizate ale Agentiei se numesc si se elibereaza din functie de catre presedinte, cu avizul consultativ al prefectului.

(3) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

ART. 14

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc atributiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 69/2000.

(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative si prin regulamentele aprobate de presedintele Agentiei.

ART. 15

In subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza unitati de administrare a bazelor sportive, fara personalitate juridica, care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva.

ART. 16

(1) Cluburile sportive din subordinea Agentiei sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea Agentiei consta in:

a) realizarea performantei, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.

(3) Cluburile sportive din subordinea Agentiei pot desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii.

ART. 17

Complexurile sportive nationale sunt institutii publice in subordinea Agentiei, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor de nivel national si international.

ART. 18

(1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al institutiei prevazute la alin. (1) il constituie formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

ART. 19

Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 20

(1) Muzeul Sportului este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului consta in achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.

ART. 21

Agentia utilizeaza un parc auto propriu de transport pentru aparatul acesteia, stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

ART. 23

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.759-2003
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national "Miscare pentru sanatate"

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 283 din 13 martie 2003
pentru aprobarea Programului national "Miscare pentru sanatate"

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL NR.182 din 24 martie 2003

 

In temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

Se aproba Programul national "Miscare pentru sanatate", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

(1) Ministerele si autoritatile administratiei publice locale implicate sunt obligate sa duca la indeplinire sarcinile ce le revin in conformitate cu prevederile programului prevazut la art. 1.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului va lua masuri pentru mediatizarea programului.

ART. 3

In baza informatiilor furnizate de autoritatile si structurile administratiei publice implicate, Ministerul Tineretului si Sportului va prezenta Guvernului, semestrial, un raport cu privire la rezultatele aplicarii programului prevazut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingaras

 

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

 

p. Ministrul educatiei si cercetarii,

Radu Damian,

secretar de stat

 

ANEXA 1

PROGRAMUL NATIONAL

"Miscare pentru sanatate"

 

I. Ministerul Tineretului si Sportului

1. Toate bazele sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor fi puse la dispozitie populatiei, gratuit, de cel putin 3 ori pe saptamana, timp de minimum doua ore, pentru activitati recreativ-sportive, in afara orarului stabilit pentru actiuni de performanta sau competitii, dupa un orar stabilit de directiile pentru tineret si sport judetene.

2. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor organiza de cel putin doua ori pe luna crosuri in fiecare oras, cu participarea deschisa a oricarei persoane, indiferent de varsta.

3. Bazele sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului, care au in dotare bazine de inot, vor organiza cursuri de inot gratuite pentru prescolari si cu taxe reduse pentru celelalte persoane.

4. Pe perioada de iarna directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si autoritatile locale din zonele al caror relief permite practicarea unor sporturi de iarna vor organiza cursuri de initiere in asemenea sporturi (schi, patinaj etc.), la care sa aiba acces orice persoana, gratuit sau contra unei taxe reduse. In aceeasi perioada se vor organiza, prin grija acestor autoritati, concursuri cu acest profil, deschise oricarei persoane.

5. Ministerul Tineretului si Sportului, prin directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va comunica, in timp util, perioada si actiunile la care este necesara organizarea asistentei medicale pentru elevii implicati in actiune.

 

II. Ministerul Sanatatii si Familiei

1. In vederea aplicarii corespunzatoare a Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile ulterioare, se vor reinfiinta, in conditiile legii, policlinicile judetene de medicina sportiva in orasele Iasi, Galati, Pitesti, Targu-Mures, Sibiu, Oradea si Baia Mare. De asemenea, se va infiinta o policlinica judeteana de medicina sportiva si la Constanta. Ministerul Sanatatii si Familiei va lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a policlinicilor judetene de medicina sportiva.

2. Asistenta medicala necesara actiunii nationale "Olimpiada sportului scolar" se asigura astfel:

a) asistenta medicala necesara elevilor participanti la "Olimpiada sportului scolar" se asigura prin medicii din cabinetele medicale scolare organizate in cadrul unitatilor de invatamant, precum si prin celelalte unitati sanitare, in conditiile legii;

b) asistenta medicala de urgenta se asigura prin unitatile sanitare specializate conform legii, prin grija institutiilor responsabile ale actiunii nationale.

3. Ministerul Sanatatii si Familiei va analiza posibilitatea includerii in lista de prestatii acordate in baza asigurarilor medicale a programelor de gimnastica medicala.

4. Cabinetele medicale scolare vor efectua semestrial un control medical pentru elevi.

 

III. Ministerul Educatiei si Cercetarii

1. In fiecare unitate si institutie de invatamant vor fi infiintate, in conditiile legii, asociatii sportive scolare si universitare a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar Universitar.

2. Va fi imbunatatita dotarea unitatilor de invatamant cu materiale, instalatii si aparate pentru buna desfasurare a orelor de educatie fizica.

3. In orarul zilnic al gradinitelor si scolilor primare va fi introdusa gimnastica de inviorare.

4. In cadrul gradinitelor si scolilor vor fi organizate serbari sportive la finalul fiecarui an scolar.

5. La nivelul fiecarei gradinite si scoli vor fi organizate intreceri sportive si jocuri intre grupe si clase, pe tot parcursul anului scolar.

6. Ministerul Educatiei si Cercetarii va lua masuri pentru mediatizarea competitiei nationale "Olimpiada sportului scolar", in vederea atragerii unui numar cat mai mare de elevi, si pentru asigurarea, la finalul acesteia, a unui cadru festiv corespunzator.

7. Toate bazele sportive din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii (existente in scoli si universitati) vor fi puse la dispozitie, gratuit, propriilor elevi, studenti si cadre didactice, pentru activitati sportive, de cel putin 3 ori pe saptamana, minimum doua ore, pe baza unui program care sa nu perturbe activitatile institutiei de invatamant respective.

8. La bazele sportive din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii vor fi organizate, de cel putin doua ori pe luna, competitii sportive pentru elevi si studenti, in functie de dotarea existenta. Ministerul Educatiei si Cercetarii va elabora un calendar competitional.

9. Toti elevii vor participa la cel putin o activitate de turism si/sau orientare turistica in fiecare an.

10. In cadrul orelor de educatie fizica vor fi organizate activitati sportive adaptate si elevilor scutiti medical.

 

IV. Alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale

1. Bazele aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale vor fi puse la dispozitie cetatenilor, gratuit, de cel putin 3 ori pe saptamana, minimum doua ore, in vederea practicarii de activitati recreativ-sportive.

2. Autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru amenajarea pe locurile virane, in parcuri si spatiile libere dintre blocuri etc. a unor terenuri de sport, simple, corespunzatoare desfasurarii de activitati recreativ-sportive.

 

---------------

Pagini (7) Prima Inapoi ... 4 5 6 7 Inainte