Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Prima Inapoi ... 2 3 4 5 6 ... Inainte Ultima
10
DEC
2007
Ordin nr.236 din 18 mai 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de s

ORDIN Nr.236 din 18 mai 2006
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

EMITENT:      AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din 26 mai 2006

 

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificarile si completarile ulterioare,

    avand in vedere Referatul Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport nr. 212 din 4 mai 2006,

 

    presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 11 aprilie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:

    - Litera b) din declaratia prevazuta la punctul D va avea urmatorul cuprins:

    "b) a publicat in extras, in termenul prevazut de lege, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. ..., precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. ... (in cazul structurilor sportive de utilitate publica) sau, dupa caz, a depus situatia financiara la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, inregistrata sub nr. ... din ......... ."

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.236-2006
10
DEC
2007
Legea nr.221 din 22 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

LEGEA Nr.221 din 22 mai 2003
pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 367 din 29 mai 2003

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa litera c) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce litera c^1) cu urmatorul cuprins:

    "c^1) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale unitatilor de administrare a bazelor sportive;"

    2. Alineatele (9), (11) si (12) ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:

    "(9) Ministerul Tineretului si Sportului administreaza baza materiala proprie prin complexurile sportive nationale si cluburile sportive din subordinea sa, precum si prin unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

    ............................................................................

    (11) Unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza ca unitati fara personalitate juridica, avand ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.

    (12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale provin din:

    a) subventii de la bugetul de stat;

    b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora;

    c) donatii si sponsorizari;

    d) alte venituri, in conditiile legii;

    e) sume ramase din venituri extrabugetare din exercitiul financiar precedent."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                        p. PRESEDINTELE SENATULUI,

                            ALEXANDRU ATHANASIU

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                              VALER DORNEANU

 

                              ---------------

Descarca fisier atasat: Legea nr.221-2003
10
DEC
2007
Ordin nr.149 din 7 noiembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare

ORDIN Nr.149 din 7 noiembrie 2003
privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 29 noiembrie 2003

 

    In temeiul prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001,

    tinand cont de prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,

    avand in vedere Referatul nr. 699 din 29 septembrie 2003 intocmit de Directia programe ale institutiilor publice pentru sport,

 

    presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aproba Criteriile si conditiile de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programele sportive de utilitate publica si contractul-cadru de finantare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

    ART. 3

    Directiile generale, directiile si celelalte compartimente de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, Ministerul Administratiei si Internelor, institutiile publice subordonate acestora, autoritatile publice locale si structurile sportive de drept privat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.149-2003
10
DEC
2007
Legea nr.213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
LEGEA Nr.213 din  5 iulie 2005
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 597 din 11 iulie 2005

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                               ADRIAN NASTASE

 

                           PRESEDINTELE SENATULUI

                              NICOLAE VACAROIU

 

                              ---------------

Descarca fisier atasat: Legea nr.213-2005
10
DEC
2007
Legea nr.195 din 20 aprilie 2001 - Legea voluntariatului

LEGEA Nr.195 din 20 aprilie 2001
Legea voluntariatului

 

Text in vigoare incepand cu data de 30 iulie 2006

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 27 iulie 2006:

    - Ordonanta Guvernului nr. 58/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2002;

    - Legea nr. 629/2002;

    - Legea nr. 339/2006.

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fara scop lucrativ, in Romania.

    ART. 2

    In sensul prezentei legi:

    a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;

    b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea;

    c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. In raport cu natura activitatii desfasurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, intre parti se poate incheia un contract de voluntariat;

    d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;

    e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului.

    f) *** Abrogata

    ART. 3

    Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:

    a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;

    b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

    c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;

    d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat se face pe baza egalitatii de sanse, fara niciun fel de discriminare.

    ART. 4

    Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

    ART. 4^1

    Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.

    ART. 5

    (1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.

    (2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

    (3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca remunerat.

    (4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de voluntariat.

    ART. 5^1

    (1) In sensul programului de actiune comunitar "Tineret", tanar voluntar este persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.

    (2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Comunitatea Europeana.

    (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt, cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.

    (4) Pentru programul de actiune comunitar "Tineret" organizatia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.

    (5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar "Tineret" se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.

Descarca fisier atasat: Legea nr.195-2001
Pagini (7) Prima Inapoi ... 2 3 4 5 6 ... Inainte Ultima