Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie aplicata

Pagini (2) 1 2
19
MAR
2015
ORDIN Nr. 511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere

    Având în vedere:

    - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013;

    - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului,

    văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

    în temeiul prevederilor art. 1.777 - 1.835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013,

    ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a instituțiilor publice din subordine, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

    ART. 5

 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descarca fisier atasat: Ordin 511/2013
10
DEC
2007
Ordin nr.155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

ORDIN Nr.155 din 2 octombrie 2006
privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica*)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 bis din 2 noiembrie 2006

 

    *) Ordinul nr. 155/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006 si este reprodus si in acest numar bis.

 

    In temeiul prevederilor:

    - art. 1, 4 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006;

    - art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

    - art. 106 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare,

 

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, denumit in continuare ghid si prevazut in anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Ghidul cuprinde informatii privind continutul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente, precum si explicatii privind modul de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, si ale Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare.

    ART. 3

    Ghidul este un instrument de lucru util atat autoritatilor contractante, cat si operatorilor economici in aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

    ART. 4

    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                       Presedintele Autoritatii Nationale

         pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

                            Alexandru Stefan Cojocaru

Descarca fisier atasat: Ordin nr. 155-2006
10
DEC
2007
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    Text in vigoare incepand cu data de 4 octombrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 4 octombrie 2007:

    - Legea nr. 337/2006, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile ulterioare;

    - Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006;

    - Legea nr. 128/2007;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2007.

 

    NOTE:

    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 925/2006 au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    2. Prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    3. Prin Hotararea Guvernului nr. 71/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    4. Prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 a fost aprobat Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

 

    Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru elaborarea si promovarea unei noi legislatii in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor" si al recomandarilor Comisiei Europene,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    SECTIUNEA 1

    Scop. Principii

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: O.u.g. nr.34-2006
10
DEC
2007
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de c

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr.30 din 12 aprilie 2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

    Text in vigoare incepand cu data de 15 noiembrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 15 noiembrie 2007:

    - Legea nr. 228/2007, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2007.

 

    NOTA:

    Prin Hotararea Guvernului nr. 942/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006.

 

    Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 21 "Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale" si al recomandarilor Comisiei Europene,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    ART. 1

    (1) Se desemneaza Ministerul Economiei si Finantelor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    (2) In sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificarii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmatoarelor contracte:

    a) contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 500.000 euro;

    b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

    c) contractele de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

    d) acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor prevazute la lit. a) - c).

    (3) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la atribuirea si semnarea contractului. In situatiile exceptionale reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: O.u.g. nr.30-2006
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.1587 din 23 decembrie 2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.1587 din 23 decembrie 2003
privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 12 ianuarie 2004

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 107 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a apela la procedura de conciliere daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

    a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica ce se atribuie de catre o autoritate contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; si

    b) sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinta a unei actiuni/inactiuni a autoritatii contractante, prin care se incalca prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.

    ART. 2

    (1) Contestatorul care intentioneaza sa apeleze la procedura de conciliere va transmite, in scris, Ministerului Finantelor Publice, cererea de initiere a procedurii.

    (2) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a transmite cererea contestatorului, catre Comisia Europeana, in cel mult 7 zile de la primire.

    ART. 3

    (1) In cazul in care Comisia Europeana considera ca litigiul ivit intre parti este in legatura cu incalcarea prevederilor comunitare in materie de achizitii publice, aceasta solicita autoritatii contractante sa decida daca accepta sa participe la procedura de conciliere.

    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la solicitarea prevazuta la alin. (1) in cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

 

Descarca fisier atasat: H.g. nr. 1587-2003
Pagini (2) 1 2