Acasa » Informatii generale » Legislatie

Pagini (8) Prima Inapoi ... 3 4 5 6 7 ... Inainte Ultima
10
DEC
2007
Legea nr.195 din 20 aprilie 2001 - Legea voluntariatului

LEGEA Nr.195 din 20 aprilie 2001
Legea voluntariatului

 

Text in vigoare incepand cu data de 30 iulie 2006

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 27 iulie 2006:

    - Ordonanta Guvernului nr. 58/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2002;

    - Legea nr. 629/2002;

    - Legea nr. 339/2006.

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fara scop lucrativ, in Romania.

    ART. 2

    In sensul prezentei legi:

    a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;

    b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea;

    c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. In raport cu natura activitatii desfasurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, intre parti se poate incheia un contract de voluntariat;

    d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;

    e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului.

    f) *** Abrogata

    ART. 3

    Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:

    a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;

    b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

    c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;

    d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat se face pe baza egalitatii de sanse, fara niciun fel de discriminare.

    ART. 4

    Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

    ART. 4^1

    Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.

    ART. 5

    (1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.

    (2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

    (3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca remunerat.

    (4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de voluntariat.

    ART. 5^1

    (1) In sensul programului de actiune comunitar "Tineret", tanar voluntar este persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.

    (2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Comunitatea Europeana.

    (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt, cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.

    (4) Pentru programul de actiune comunitar "Tineret" organizatia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.

    (5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar "Tineret" se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.

Descarca fisier atasat: Legea nr.195-2001
10
DEC
2007
Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

ORDIN Nr.130 din 28 martie 2006
privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

    Text in vigoare incepand cu data de 26 mai 2006

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 26 mai 2006:

    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 236/2006.

 

    In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Hotararii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,

    avand in vedere Referatul Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport nr. 78/2006,

 

    presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    (1) Programele sportive de utilitate publica in cadrul carora se pot finanta proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanta", programul "Sportul pentru toti" si programul "Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive".

    (2) Scopul si obiectivele programelor mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, din cadrul programelor sportive prevazute la art. 1, se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu dispozitiile prezentului ordin si cu celelalte dispozitii legale in materie.

    ART. 3

    Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, denumite in continuare structuri sportive, sunt prevazute in anexa nr. 2.

    ART. 4

    Cererea de finantare-cadru si contractul de finantare-cadru a proiectelor structurilor sportive sunt prevazute in anexele nr. 3 si 4.

    ART. 5

    Criteriile specifice de evaluare a proiectelor structurilor sportive in vederea atribuirii contractului de finantare se aproba, prin decizie interna, de autoritatea finantatoare.

    ART. 6

    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 7

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003 privind aprobarea criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 29 noiembrie 2003.

    ART. 8

    Dispozitiile prezentului ordin se aplica de autoritatile finantatoare definite de Legea nr. 350/2005, pentru finantarea proiectelor structurilor sportive mentionate la art. 2.

    ART. 9

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.130-2006
10
DEC
2007
Legea nr.171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

LEGEA Nr.171 din 2 octombrie 1998
pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din  9 octombrie 1998

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifica Conventia impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                          PRESEDINTELE SENATULUI

                               PETRE ROMAN

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

                               PAULA IVANESCU

 

 

        STRASBOURG, CONSILIUL EUROPEI

    DEPARTAMENTUL PUBLICATII SI DOCUMENTE

 

                      CONVENTIA IMPOTRIVA DOPAJULUI*)

 

    *) Traducere.

                                  PREAMBUL

 

    Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state-parti ale Conventiei culturale europene, ca si celelalte state semnatare ale prezentei conventii,

    considerand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa legatura intre membrii sai pentru apararea si promovarea idealurilor si principiilor reprezentand patrimoniul lor comun si pentru favorizarea progresului lor economic si social,

    constiente ca sportul trebuie sa joace un rol important in protejarea sanatatii, in educatia morala si fizica, precum si in promovarea intelegerii internationale,

    preocupate de folosirea pe scara tot mai larga a produselor si metodelor de dopaj in randul sportivilor si de consecintele pe care acestea le au asupra sanatatii celor care le utilizeaza, ca si asupra viitorului sportului in general,

    luand in considerare faptul ca aceasta problema pune in pericol principiile etice si valorile educative consacrate prin Carta olimpica, Carta internationala a sportului si educatiei fizice si UNESCO si prin Hotararea (76)41 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, cunoscuta sub titlul Carta europeana a sportului pentru toti,

    luand in considerare regulamentele politice si declaratiile adoptate de organizatiile sportive internationale pe taramul luptei impotriva dopajului,

    constiente ca autoritatile publice si organizatiile sportive benevole au responsabilitati sporite in lupta impotriva dopajului in sport, indeosebi in garantarea bunei desfasurari - pe baza principiului de fair play - a manifestarilor sportive, ca si a sanatatii celor care participa la ele,

    constiente ca aceste autoritati si organizatii trebuie sa colaboreze la toate nivelurile corespunzatoare,

    reamintind hotararile privind dopajul, adoptate de Conferinta ministrilor europeni responsabili de sport si, in special, Hotararea nr. 1, adoptata la cea de-a VI-a Conferinta de la Rejkiavik din anul 1989,

    deoarece Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei a adoptat deja Hotararea (67)12 privind dopajul atletilor, Recomandarea nr. R (79)8 referitoare la dopajul in sport, Recomandarea nr. R (84)19 cu privire la Carta europeana impotriva dopajului in sport si Recomandarea nr. R (88)12 referitoare la instituirea controlului antidoping fara preaviz in afara competitiei,

    reamintind Recomandarea nr. 5 privind dopajul, adoptata de cea de-a II-a Conferinta internationala a ministrilor si inaltilor functionari responsabili cu educatia fizica si sportul, organizata de UNESCO la Moscova (1988),

    hotarate sa continue si sa dezvolte cooperarea lor in vederea reducerii si chiar a eliminarii dopajului in sport, tinand seama de valorile etice si de masurile practice continute in aceste documente,

    au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:

 

    ART. 1

    Scopul conventiei

    In vederea reducerii si chiar a eliminarii dopajului in sport, partile se angajeaza, in limitele propriilor lor prevederi constitutionale, sa ia masurile necesare pentru ca prevederile prezentei conventii sa devina efective.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.171-1998
10
DEC
2007
Ordin nr.155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

ORDIN Nr.155 din 2 octombrie 2006
privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica*)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 bis din 2 noiembrie 2006

 

    *) Ordinul nr. 155/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006 si este reprodus si in acest numar bis.

 

    In temeiul prevederilor:

    - art. 1, 4 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006;

    - art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

    - art. 106 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare,

 

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, denumit in continuare ghid si prevazut in anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Ghidul cuprinde informatii privind continutul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente, precum si explicatii privind modul de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, si ale Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare.

    ART. 3

    Ghidul este un instrument de lucru util atat autoritatilor contractante, cat si operatorilor economici in aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

    ART. 4

    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                       Presedintele Autoritatii Nationale

         pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

                            Alexandru Stefan Cojocaru

Descarca fisier atasat: Ordin nr. 155-2006
10
DEC
2007
Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 - Legea educatiei fizice si sportului

LEGEA Nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educatiei fizice si sportului

Text in vigoare incepand cu data de 27 iulie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 24 iulie 2007:

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 240/2000, aprobata prin Legea nr. 434/2001;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2001*, respinsa prin Legea nr. 610/2001;

    - Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 610/2001;

    - Legea nr. 345/2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 414/2002, abrogata prin Legea nr. 571/2003;

    - Legea nr. 221/2003;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;

    - Legea nr. 472/2004;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 293/2005;

    - Legea nr. 293/2005;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 205/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 124/2006;

    - Legea nr. 124/2006;

    - Legea nr. 241/2007.

 

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt in prezent modificate, abrogate sau respinse si modificarile efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 69/2000 nu mai sunt de actualitate.

 

    NOTA:

    Prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001 a fost aprobat Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    TITLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania.

    (2) In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

    (3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

    ART. 2

    (1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

    (2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

    (3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

    (4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti factorii interesati.

    (5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

    (6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in scopul constituirii structurilor sportive.

    ART. 3

    (1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

    (2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

    (3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.69-2000
Pagini (8) Prima Inapoi ... 3 4 5 6 7 ... Inainte Ultima