Acasa » Informatii generale » Legislatie

Pagini (8) Prima Inapoi ... 6 7 8
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 759 din 3 iulie 2003
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

Text in vigoare incepand cu data de 22 octombrie 2007

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 22 octombrie 2007:

- Hotararea Guvernului nr. 360/2004;

- Hotararea Guvernului nr. 853/2004;

- Hotararea Guvernului nr. 279/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 892/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 1091/2005, abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1522/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1438/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 889/2006;

- Hotararea Guvernului nr. 1243/2007.

 

Avand in vedere art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, in temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

(1) Agentia Nationala pentru Sport, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.

(2) Agentia asigura aplicarea strategiei si Programului de guvernare in domeniul sportului.

ART. 2

Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

ART. 3

Agentia indeplineste atributiile prevazute la art. 18 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

ART. 4

Agentia indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

ART. 5

(1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente.

(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei este de 114, exclusiv demnitarii.

ART. 6

(1) Agentia este condusa de un presedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de secretar de stat.

(2) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

(3) Presedintele Agentiei indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.

(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni in conditiile legii.

ART. 7

(1) In activitatea de conducere a Agentiei presedintele este ajutat de un vicepresedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a carui functie este asimilata, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de subsecretar de stat.

(2) Vicepresedintele exercita atributiile delegate de catre presedintele Agentiei.

(3) Raspunderile si atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

ART. 8

(1) Secretarul general al Agentiei este inalt functionar public, numit in conditiile legii.

(2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:

a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din cadrul Agentiei si unitatile subordonate;

b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectura, in problemele de interes comun;

c) primeste si transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative initiate de Agentie si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Agentie;

e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentie;

f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;

g) coordoneaza intregul personal al Agentiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.

(3) Secretarul general al Agentiei poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Agentiei ori incredintate de presedinte.

ART. 9

Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Agentiei se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei, aprobat prin ordin al presedintelui.

ART. 10

(1) Pe langa presedintele Agentiei functioneaza ca organ consultativ, prezidat de presedinte, Colegiul Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui.

(3) Colegiul Agentiei se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acesteia.

ART. 11

Finantarea activitatii Agentiei si a unitatilor din subordinea acesteia se realizeaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

ART. 12

(1) Unitatile din subordinea Agentiei si sursele de finantare ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor subordonate Agentiei se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare.

(3) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor din subordinea Agentiei se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

ART. 13

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate ale Agentiei, cu personalitate juridica, infiintate in conditiile legii.

(2) Conducatorii serviciilor publice descentralizate ale Agentiei se numesc si se elibereaza din functie de catre presedinte, cu avizul consultativ al prefectului.

(3) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

ART. 14

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc atributiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 69/2000.

(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative si prin regulamentele aprobate de presedintele Agentiei.

ART. 15

In subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza unitati de administrare a bazelor sportive, fara personalitate juridica, care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva.

ART. 16

(1) Cluburile sportive din subordinea Agentiei sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea Agentiei consta in:

a) realizarea performantei, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.

(3) Cluburile sportive din subordinea Agentiei pot desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii.

ART. 17

Complexurile sportive nationale sunt institutii publice in subordinea Agentiei, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor de nivel national si international.

ART. 18

(1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 - 39, sectorul 2, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al institutiei prevazute la alin. (1) il constituie formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor, in conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

ART. 19

Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 20

(1) Muzeul Sportului este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului consta in achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.

ART. 21

Agentia utilizeaza un parc auto propriu de transport pentru aparatul acesteia, stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 22

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

ART. 23

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.759-2003
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national "Miscare pentru sanatate"

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 283 din 13 martie 2003
pentru aprobarea Programului national "Miscare pentru sanatate"

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL NR.182 din 24 martie 2003

 

In temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

Se aproba Programul national "Miscare pentru sanatate", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

(1) Ministerele si autoritatile administratiei publice locale implicate sunt obligate sa duca la indeplinire sarcinile ce le revin in conformitate cu prevederile programului prevazut la art. 1.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului va lua masuri pentru mediatizarea programului.

ART. 3

In baza informatiilor furnizate de autoritatile si structurile administratiei publice implicate, Ministerul Tineretului si Sportului va prezenta Guvernului, semestrial, un raport cu privire la rezultatele aplicarii programului prevazut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingaras

 

Ministrul sanatatii si familiei,

Daniela Bartos

 

p. Ministrul educatiei si cercetarii,

Radu Damian,

secretar de stat

 

ANEXA 1

PROGRAMUL NATIONAL

"Miscare pentru sanatate"

 

I. Ministerul Tineretului si Sportului

1. Toate bazele sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor fi puse la dispozitie populatiei, gratuit, de cel putin 3 ori pe saptamana, timp de minimum doua ore, pentru activitati recreativ-sportive, in afara orarului stabilit pentru actiuni de performanta sau competitii, dupa un orar stabilit de directiile pentru tineret si sport judetene.

2. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor organiza de cel putin doua ori pe luna crosuri in fiecare oras, cu participarea deschisa a oricarei persoane, indiferent de varsta.

3. Bazele sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului, care au in dotare bazine de inot, vor organiza cursuri de inot gratuite pentru prescolari si cu taxe reduse pentru celelalte persoane.

4. Pe perioada de iarna directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si autoritatile locale din zonele al caror relief permite practicarea unor sporturi de iarna vor organiza cursuri de initiere in asemenea sporturi (schi, patinaj etc.), la care sa aiba acces orice persoana, gratuit sau contra unei taxe reduse. In aceeasi perioada se vor organiza, prin grija acestor autoritati, concursuri cu acest profil, deschise oricarei persoane.

5. Ministerul Tineretului si Sportului, prin directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va comunica, in timp util, perioada si actiunile la care este necesara organizarea asistentei medicale pentru elevii implicati in actiune.

 

II. Ministerul Sanatatii si Familiei

1. In vederea aplicarii corespunzatoare a Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile ulterioare, se vor reinfiinta, in conditiile legii, policlinicile judetene de medicina sportiva in orasele Iasi, Galati, Pitesti, Targu-Mures, Sibiu, Oradea si Baia Mare. De asemenea, se va infiinta o policlinica judeteana de medicina sportiva si la Constanta. Ministerul Sanatatii si Familiei va lua masuri pentru dotarea corespunzatoare a policlinicilor judetene de medicina sportiva.

2. Asistenta medicala necesara actiunii nationale "Olimpiada sportului scolar" se asigura astfel:

a) asistenta medicala necesara elevilor participanti la "Olimpiada sportului scolar" se asigura prin medicii din cabinetele medicale scolare organizate in cadrul unitatilor de invatamant, precum si prin celelalte unitati sanitare, in conditiile legii;

b) asistenta medicala de urgenta se asigura prin unitatile sanitare specializate conform legii, prin grija institutiilor responsabile ale actiunii nationale.

3. Ministerul Sanatatii si Familiei va analiza posibilitatea includerii in lista de prestatii acordate in baza asigurarilor medicale a programelor de gimnastica medicala.

4. Cabinetele medicale scolare vor efectua semestrial un control medical pentru elevi.

 

III. Ministerul Educatiei si Cercetarii

1. In fiecare unitate si institutie de invatamant vor fi infiintate, in conditiile legii, asociatii sportive scolare si universitare a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar Universitar.

2. Va fi imbunatatita dotarea unitatilor de invatamant cu materiale, instalatii si aparate pentru buna desfasurare a orelor de educatie fizica.

3. In orarul zilnic al gradinitelor si scolilor primare va fi introdusa gimnastica de inviorare.

4. In cadrul gradinitelor si scolilor vor fi organizate serbari sportive la finalul fiecarui an scolar.

5. La nivelul fiecarei gradinite si scoli vor fi organizate intreceri sportive si jocuri intre grupe si clase, pe tot parcursul anului scolar.

6. Ministerul Educatiei si Cercetarii va lua masuri pentru mediatizarea competitiei nationale "Olimpiada sportului scolar", in vederea atragerii unui numar cat mai mare de elevi, si pentru asigurarea, la finalul acesteia, a unui cadru festiv corespunzator.

7. Toate bazele sportive din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii (existente in scoli si universitati) vor fi puse la dispozitie, gratuit, propriilor elevi, studenti si cadre didactice, pentru activitati sportive, de cel putin 3 ori pe saptamana, minimum doua ore, pe baza unui program care sa nu perturbe activitatile institutiei de invatamant respective.

8. La bazele sportive din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii vor fi organizate, de cel putin doua ori pe luna, competitii sportive pentru elevi si studenti, in functie de dotarea existenta. Ministerul Educatiei si Cercetarii va elabora un calendar competitional.

9. Toti elevii vor participa la cel putin o activitate de turism si/sau orientare turistica in fiecare an.

10. In cadrul orelor de educatie fizica vor fi organizate activitati sportive adaptate si elevilor scutiti medical.

 

IV. Alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale

1. Bazele aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale vor fi puse la dispozitie cetatenilor, gratuit, de cel putin 3 ori pe saptamana, minimum doua ore, in vederea practicarii de activitati recreativ-sportive.

2. Autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru amenajarea pe locurile virane, in parcuri si spatiile libere dintre blocuri etc. a unor terenuri de sport, simple, corespunzatoare desfasurarii de activitati recreativ-sportive.

 

---------------

10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 255 din 4 martie 2003
pentru aprobarea Statutului antrenorului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr.191 din 26 martie 2003

 

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Legea educatiei fizice si sportului, nr. 69/2000,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Ion Anton Marasescu,

secretar de stat

 

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

 

Ministrul educatiei si cercetarii,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXA 1

STATUTUL ANTRENORULUI

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

Pregatirea sportiva, in forme organizate, potrivit legii, se asigura de persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.

ART. 2

Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.255-2003
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.116 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 116 din7 februarie 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

Text in vigoare incepand cu data de 14 septembrie 2005

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 14 septembrie 2005:

- Hotararea Guvernului nr. 959/2005.

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 85 alin. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985 si ratificata de Romania prin Legea nr. 53/1998,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, denumita in continuare Comisie, este constituita ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 2

Activitatea Comisiei se desfasoara in conformitate cu prevederile:

a) Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985 si ratificata de Romania prin Legea nr. 53/1998, denumita in continuare Conventia europeana;

b) Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) prezentului regulament.

ART. 3

Comisia este un organism fara personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.116-2002
10
DEC
2007
Codul Civil Titlu VIII - Contractul de societate civila

Titlul VIII

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1491

Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva.

ART. 1492

Orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit si sa fie contractata spre folosul comun al partilor.

Fiecare membru al unei societati trebuie sa puna in comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa.

 

CAP. 2

Despre diversele feluri de societati

 

ART. 1493

Societatile sunt universale sau particulare.

 

Sectiunea I

Despre societatile universale*)

 

*) Dispozitiile privitoare la societatile universale nu si-au gasit niciodata aplicarea in practica.

 

ART. 1494

Societatile universale pot fi de doua feluri: societatea tuturor bunurilor a membrilor ei; si societatea universala a castigurilor.

ART. 1495

Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile si imobile ce poseda, si toate castigurile ce ar putea rezulta din ele. In contractul societatii, ei pot cuprinde orice altfel de castiguri, bunurile insa ce vor putea dobandi prin succesiune sau donatiune nu vor intra.

ART. 1496

Societatea universala a castigurilor este aceea prin care membrii ei pun la mijloc castigurile din industria lor, ce cu orice titlu ar dobandi in cursul societatii. Averea mobila, ce poseda fiecare din asociati in momentul contractului, intra in societate; imobilele lor insa personale nu intra decat pentru folosinta numai.

ART. 1497

Facandu-se un simplu contract de societate universala, fara nici o alta declaratie, atunci se intelege ca s-a format numai o societate universala de castiguri.

ART. 1498

Contractul de societate universala se poate face numai intre persoanele capabile de a da sau a primi una de la alta si care au facultatea de a se avantaja reciproc in prejudiciul altor persoane.

 

Sectiunea II

Despre societatea particulara

 

ART. 1499

Societatea particulara este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor.

ART. 1500

Asemenea, societate particulara este si aceea formata prin un contract, prin care mai multe persoane se alcatuiesc, sau pentru o intreprindere determinata, sau pentru exercitiul unei meserii sau al unor profesiuni.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Pagini (8) Prima Inapoi ... 6 7 8