Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie aplicata

Pagini (2) 1 2
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie p

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.925 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    Text in vigoare incepand cu data de 4 octombrie 2006

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 4 octombrie 2006:

    - Hotararea Guvernului nr. 1056/2006;

    - Hotararea Guvernului nr. 1337/2006.

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 303 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

    ART. 2

    (1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

    (2) In cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.

    (3) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care constata aparitia unor astfel de situatii, cum ar fi cele prevazute la art. 67 - 70 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptand potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.

    ART. 3

    (1) In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, cuprins in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 - 2007, are urmatoarele atributii principale:

    a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

    b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

    c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;

    d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

    e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

    (2) Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.

    (3) Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr. 925-2006
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie public

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.942 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

 

    Text in vigoare incepand cu data de 12 septembrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 septembrie 2007:

    - Hotararea Guvernului nr. 1083/2007.

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

    ANEXA 1

 

                                 NORME

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Ministerul Economiei si Finantelor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice si care intra sub incidenta legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

 

Descarca fisier atasat: H.g. nr.942-2006
Pagini (2) 1 2